Language:

Tvarumo idėjų paieškos Austrijoje

Panevėžio aktyvių, neabejingų mus supančiai aplinkai, moterų klubas „Soroptimos“ įgyvendino „Erasmus +“ programos projektą „Kaip gyvensime rytoj“.

Projekto „Kaip gyvensime rytoj“ tikslas išnagrinėti aplinkosauginio tvarumo ir  žiedinės ekonomikos prielaidas ir principus, sužinoti žiedinės ekonomikos ir aplinkosauginio tvarumo tendencijas Austrijoje ir Prancūzijoje, pasisemti idėjų, mokymo metodų, kurie mums, suaugusiųjų švietėjams, padėtų nagrinėti ekologinio tvarumo klausimus, suprasti kaip žiedinės ekonomikos ir tvarumo prielaidas bei tendencijas panaudoti švietėjiškai veiklai, sužinoti apie žiedinės ekonomikos, kaip ateities ekonomikos  praktinę reikšmę kasdieniniame gyvenime, kaip organizuoti diskusiją šia tema, praktiškai susipažinti su pakuočių tvarumo tendencijomis ES šalyse.

Kaip gyvensime rytoj?

„Erasmus +“ – tai Europos Sąjungos programa, skirta remti švietimą, mokymą, jaunimą ir sportą Europoje, todėl ji puikiai tiko mūsų idėjos realizavimui – suaugusiųjų švietėjams Prancūzijoje bei Austrijoje ieškoti idėjų, mokymo metodų, priemonių ekologinio tvarumo klausimais bei sustiprinti kompetencijas aplinkos tvarumo srityje. Projekto „Kaip gyvensime rytoj“ įgyvendinimo idėja kilo pasidomėjus, kad visuomenėje trūksta supratimo apie aplinkos tvarumą bei diskusijų šia tema nepaisant to, kad aplinkosaugos klausimų svarba Europos piliečiams ir jų susirūpinimas klimato kaita atsispindi ES politinėje darbotvarkėje. ES užsibrėžė tikslą iki 2050 m. tapti neutralizuoto poveikio klimatui ekonomika. Taip pat ES įsipareigojo, kad iki 2030 m. išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekis bus sumažintas 55 proc.

Įgyvendinamo projekto prioritetas – pagrindinių kompetencijų stiprinimas, nagrinėjant aplinkosauginio tvarumo, žiedinės ekonomikos prielaidas ir principus. Tai paskatins veiklias klubo moteris prisidėti prie švietėjiškos veiklos plėtojimo apie žiedinę ekonomiką, tvarumą bei ateities maistą. Aplinkos tvarumas yra siejamas su gebėjimu ilgainiui išsaugoti tris aplinkos funkcijas – tiekti išteklius, aprūpinti vandeniu ir būti tiesioginiu naudos šaltiniu – bei užtikrinti gamtinių išteklių ir gamtos paveldo apsaugą ir atnaujinimą.

Praktinė pažintis stažuotėje Klagenfurte

Pradėjus gilintis apie  žiedinę ekonomiką, labai svarbi buvo praktinė patirtis. Sužinojome, kad Austrijoje yra gerai išvystyta žiedinės ekonomikos plėtros politika, veikia žiedinės ekonomikos žinių ir bendradarbiavimo platforma Circular Futures, įkurta skėtinės aplinkosaugos organizacijos Umweltdachverband, jungiančios 36 agentūras, organizacijas ir asociacijas visoje šalyje. Įvairias suinteresuotas grupes apimanti platforma veikia kaip ekspertų tinklas bei žiedinės ekonomikos iniciatyvų inkubatorius ir projektų iniciatorius. Pagrindiniai platformos partneriai – Austrijos aplinkosaugos organizacija Umweltdachverband, Europos aplinkosaugos biuras, Austrijos pakartotinio naudojimo ir taisymo tinklas RepaNet bei Austrijos atliekų konsultantų asociacija VABÖ. Circular Futures veikla apima diskusijų, dirbtuvių ir renginių organizavimą bei politinės ir teisinės aplinkos gerinimui skirtų studijų atlikimą. Ši platforma užima svarbią vietą Austrijos žiedinės ekonomikos plėtros politikoje, kadangi ji apjungia verslo, mokslo ir viešojo sektoriaus atstovus kartu su nevyriausybinėmis aplinkosaugos organizacijomis, kurie kartu formuoja sprendimus, skirtus vystyti žiedinę ekonomiką šalyje.

Verslo ir profesinio mokymo bendradarbiavimas

Didžiausia įspūdį paliko profesinio mokymo sistema bei glaudus  profesijos  mokymo institucijų ir verslo bendradarbiavimas. Aplankėme technikos kolegijas Nr.1 ir Nr.2 Klagenfurte bei Villach profesinę turizmo mokyklą Varmbade. Sužinojome dualinio mokymo esmę. Dualinis mokymas – tai toks profesijos mokymo būdas, kuriame teorinis bei praktinis profesijos mokymas yra atskirtas bei vykdomas mokymo institucijoje, kuri atsakinga už mokymo programos teorinę dalį (20 %) ir verslo, gamybos ar paslaugų įmonėje (80 %), kuri atsakinga už praktinių įgūdžių bei kompetencijų perdavimą. Austrijos žemėse profesinio mokymo įstaigose mokymo programos nedubliuojamos. Mokymo įstaigos bendradarbiauja su darbdaviais, tikslingai ruošdamos reikalingų profesijų darbuotojus. Svarbiausia šio mokymo sėkmės sąlyga – socialinių partnerių sutarimas.

Projektai padeda užmegzti kontaktus ir tobulėti

Ypač naudingas buvo susitikimas su vietos verslininkų bendruomene, pasisėmėme idėjų, kurias pritaikysime savo klubo veikloje, darant pokytį aplinkosauginio tvarumo srityje. Diskusijos metu aptarėme švietimo finansavimo, kuravimo, bendradarbiavimo temas, tokiu būdu patobulinome bendrąsias, bendravimo, bendradarbiavimo kompetencijas. Bendravome vokiečių ir anglų kalbomis, o man teko atnaujinti šnekamosios vokiečių k. įgūdžius. Įsitikinome, kad organizacijos, siekiančios sėkmingos verslo plėtros privalo investuoti į darbuotojų mokymus, tobulinant tvarumo  kompetencijas.

Dalyvavome seminare „Lyderystės tobulumas ir komandos valdymas“, kurio metu dar kartą įsitikinome, kad žiedinė ekonomika sparčiai tampa svarbia Europos valstybių nacionaline ir regionine plėtros kryptimi. Bendradarbiavimas ir dalijimasis žiniomis bei ištekliais yra efektyvus būdas paspartinti socialinį, ekonominį ir aplinkosauginį žiedinės ekonomikos poveikį. Remiant žiedinę ekonomiką labai svarbu yra pažintis su užsienio šalių gerąja darbo patirtimi. Baigiamojoje konferencijoje prie apskritojo stalo kartu su  28 stažuotės dalyviais įvertinome,  kad  „ERASMUS platforma  – taikiausia ES šalių bendradarbiavimo forma ir jos svarbą formuojant žmonių tarpusavio supratimo kultūrą. Mokymuose dalyvavo atstovai iš įvairių Europos šalių: bulgarai, latviai ir  lietuviai iš skirtingų regionų, todėl naujos pažintys ir bendradarbiavimas atveria naujas galimybes ateityje.

Laisvalaikiu  mums buvo organizuota patraukli kultūrinė programa. Apžiūrėjome Klagenfurto miestą, jo įžymybes, susipažinome kokias Karintijos Žemėje moterys vykdo tvarias veiklas. Mus sužavėjo ponia Martina ir visa jos šeima daug metų iš savo išaugintų ekologiškų produktų Eden kaimelyje gamina austriškus patiekalus ir moko juos gaminti kitus. Mes irgi atsiraitojome rankoves ir kibome praktikuotis. Didelį įspūdį paliko susitikimas su bitininku Albinu Otti, kurio produkcija ne kartą įvertinta įvairiais apdovanojimais. Kėlėmės į įspūdingą bei unikalų Pyramidenkogel apžvalgos bokštą.

Vizitas Austrijoje – tai nepaprastai turininga, naudinga patirtis, paliekanti nepamirštamų prisiminimų ir suteikianti idėjų veikti nuolat kintančioje ir daugiakultūrėje aplinkoje. Siekiant užtikrinti, kad naujajame Europos Žaliajame kurse numatytos vizijos ir tikslai būtų pasiekti, vartotojų judėjimas kartu su kitomis pilietinės visuomenės grupėmis vaidina gyvybiškai svarbų vaidmenį, verčiant ES ir valstybes nares imtis atsakomybės. Tarp galimybių matome šiuos veiksnius:

  • Geresnis vartotojų supratimas, kad pokyčiai yra būtini, įmanomi ir pasiekiami.
  • Sustiprėjęs nepažeistos ir neužterštos aplinkos pojūtis – kai miestuose mažiau triukšmo, švarėja oras, išgirstame paukščių giedojimą ir panašiai.
  • Nauji vartojimo būdai, pavyzdžiui, keitimasis drabužiais, žaislais ar knygomis, ilgesnis produktų naudojimas ir jų taisymas, maisto gaminimas namuose.

Mobilumas vyko 2022 m. gegužės 2 d. – gegužės 6 d.

Ilona Sakavičienė

Panevėžio „Soroptimos“ klubo prezidentė